Att vara sänd till någon (sv) To be sent to someone (en)

(sv) Den 7 juni 2020 är det Missionsdagen enligt Kyrkans årshjul. Mission betyder att ha ett uppdrag, att vara sänd.

Det är en helt fantastisk känsla, lycka och meningsfullhet att vara sänd till någon. Att få betyda något för någon annan. Att till och med få komma med något livsviktig till någon. Att få öppna dörren för någon vars liv då tar en helt ny vändning till det bättre. Att få göra en skillnad i någons liv – kanske särskilt för unga människor som har olika typer av utmaningar i sitt liv. Men även förstås för precis vem som helst man råkar träffa.

Man får givetvis inte överdriva sin egen betydelse när man är sänd. Man är ju bara en sorts livets brevbärare, en förmedlare av något från en värld till en annan. Men man får vara tacksam när man ser att man kom till rätt person i rätt tid och gjorde rätt sak. Det blev till en livsförnyelse; vilken glädje.

Jesus själv träffade rätt väldigt många gånger (fullkomlig!) under sitt relativt korta liv på jorden. Så när Han bad en av sina intimaste böner till sin Far i himlen sa Han: ”Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra” (Joh 17:4). Jag anar en väldig, en helt enorm, tacksamhet i de orden. Trots att Han bara var 33 när Han bad dem…

(en) Today, June 7th, 2020 is Mission Day according to the Church Year. Mission means to be ”a man or a woman on a mission”, to be sent. To be a sent one!

It is a magical feeling of happiness and meaning to be sent to someone. To mean something to someone else. Even to be able to bring something of ”life importance” to someone. To open a door for someone whose life then takes a turn for the better. To make a difference in a human life. Especially in a young person’s life that has some challenges. But also for every common person you happen to meet.

Of course you shouldn’t exaggerate your own importance when you are sent. You are just some kind of mailman of life, bringing something from one world to another. But you get to be grateful when you find that you arrived to the right person at the right time doing the right thing. There was a real renewing of life; what a joy!

Jesus himself hit the target very often (He’s perfect you know) during his relatively short life on earth. So when he prayed one of his most intimate prayers to his Father in heaven he said: ”I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do” (Joh 17:4). I sense a mighty, huge and really great thankfulness in these words. In spite of him being only 33 when he prayed them…

Pingst. Att bli helt uppfylld av helig Ande. (sv) Pentecost. Totally filled with the Holy Spirit. (en)

(sv) Så underbart härligt att verkligen fira att vi nått ”hänryckningens tid” – även detta år. Det känns som att vi behöver det i dessa Coronatider. Naturen sjuder av nytt liv så här års – precis allt verkar komma i ”hänryckning”. Det betyder att bli lite ”från sina sinnen” och ge sig hän åt sina ”drömmar, passioner och allra djupaste motivationer”. Den sanna erfarenheten av detta kan man inte göra utan Guds Ande. Därför handlar Pingsten framförallt om att bli helt uppfylld av helig Ande. Med allt vad det innebär.

Den helige Ande finns väldigt nära dig. Han kom för att uppenbara och förklara allt för oss. Särskilt Gud Fader själv och Jesus. ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3). Det är inte möjligt att lära känna Fadern eller Sonen utan Anden. Den helige Ande kallas för ”uppenbarelsens Ande”. När du och jag ber Honom om uppenbarelse, vishet och insikt – finns det inget Han hellre vill ge. Det finns ingen bättre tid att be en sådan bön än under Pingsthelgen.

”Såsom spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, så avspeglar den ena människans hjärta den andres” (Ords 27:19). Den helige Ande hjälper dig med den här speglingen i ditt inre – så att du också får se spegelbilden av Gud, liksom spegelbilden av andra människor, i ditt hjärta.

Fördjupa din relation med Gud – genom att be den helige Ande om hjälp. Drick djupt av Anden så här dags på året…

(en) How wonderful to really celebrate that we have reached what is sometimes called ”the season of ecstasy” – also this peculiar year. We really need it in these ”coronatimes”. Nature is exploding with life this time of year- everything seems singing in ecstasy. It literally means ”ec”- from, ”stasis”- senses. From senses to ”dreams, passions and your deepest motivations”. The real experience is not possible to gain without the Spirit of God. That is why Pentecost is all about being totally filled with the Holy Spirit. With everything that follows!

The Holy Spirit is very close to you. He came to reveal and explain everything for us. Especially God the Father and Jesus. ”And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent” (Joh 17:3). It is not possible to know the true God or the Son without the Spirit. The Holy Spirit is called the ”spirit of revelation”. When you and I pray for revelation, wisdom and insights – there is nothing else He’d rather give. There is no better time to pray such a prayer than during Pentecost.

”As in water face reveals face, So a man’s heart reveals the man”, Prov 27:19. The Holy Spirit helps you with this revealing in your heart. So you will see the image of God, as well as the image of other people, in your heart.

Deepen your relationship with God – by asking the Holy Spirit for help. Drink deep of the Spirit in this season.

Du har fått förmåga att ge ”evigt liv” vidare! (Sv) You have been given the power to give ”eternal life”! (En)

(Sv) När Jesus ber sin oerhört intima bön till sin Fader i himlen – Han är ”Du” med Gud! – ber Han liksom i förbifarten: ”Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.” (Joh 17:2) Den makt Jesus nämner i sin bön är inte makt/hierarki utan mer makt/förmåga.

Det eviga livet är inte ett annat liv än det vi lever, men det har en speciell kvalité: det eviga. Det eviga är en annan dimension än det vanliga, det materiella. En andlig dimension kopplad till vårt liv här och nu – i vilken Gud finns med oss för evigt.

När du och jag tagit emot det eviga livet som gåva blir vi också bärare av det. Och även vi kan ge det vidare till andra – så som Jesus nämner att Han har fått en sådan förmåga. När nu kyrkan – Kristi kropp – är i Jesus blir det också sant: ”Du har gett henne makt över alla människor, för att hon ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett henne”.

Så som män och kvinnor har fått förmågan att ge livet vidare till nya generationer rent fysiskt/biologiskt – så har vi även fått förmågan att ge det andliga/själsliga livet vidare. Och vi kan göra det med dem som Gud Fader ”har gett oss”. Låt oss resa oss och anta utmaningen!

(En) When Jesus is praying his super intimate prayer to the Father in Heaven – He is talking to God as ”You” – then he prays: ”…you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him.” (Joh 17:2) The authority Jesus mentions here means ”ability”. He is able. And he has made us able.

The eternal life is not just any kind of life, but it has a certain quality: the eternal. The eternal is another dimension than the mundane, ordinary, material. It is a new spiritual dimension connected to our life here and now – in which God is with us for ever.

When you and I have received eternal life as a gift we also become carriers of it. And we can give it to others – just as Jesus mentions that he has been given such an ability. Now when the church – the Body of Christ – is in Jesus it is also true: ”You have given her authority over all flesh (humans), that she should give eternal life to as many as you have given her”.

Just as men and women has been given the ability to give life to new generations in a physical/biological sense – we also have been given the ability to give the spiritual life to new generations. We can do it with those that God the Father ”has given us”. Let us rise and accept the challenge!

Kampen om Friheten att vara troende

I måndags gick remisstiden ut för att svara på Regeringens remiss om ”skolor med konfessionell inriktning”. Många starka argument emot ett ”etableringsstopp” kom in från alla kristna organisationer, förstås, men även från många andra. Vill du läsa några av dem hittar du många här: https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201964-nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning/ Se särskilt Sveriges kristna råds, Svenska Kyrkans och Katolska kyrkans svar.

Stiftelsen Agape Norrköping inkom också med ett remissvar, där vi skrev i en övergripande sammanfattning: Konfessionella inslag bör inte granskas mer i svensk skola än de gör i offentligheten. Men liksom vad som helst kan granskas i offentligheten bör också vad som helst kunna granskas i svensk skola. Dock bör man ge skolan arbetsro och livsutrymme – och inte granska sådant som är onödigt att granska.

Sen tog vi ett steg till och gav ett eget konkret förslag – utöver att bara svara på remissförslagen. Ta bort uttrycken ”icke-konfessionell” och ”konfessionell” ur lagar och förordningar! Och ta bort den onödiga, akademiska och filosofiska skillnaden på orden ”utbildning” och ”undervisning”. Låt oss vara troende människor! I alla världar! Även i utbildningsvärlden!

Det står en kamp om religionsfrihet, trosfrihet, tankefrihet och samvetsfrihet även i Sverige idag. Den är långt ifrån över. Alltför många är helt okunniga och oförstående inför dessa begrepp. Det är stor risk att råka ut för förakt bara man nämner något av dessa ord. Nu sticker till och med Svenska Kyrkan ut i sammanhanget och talar om barnens rätt till andlighet. Jag tycker det är kanon! Vi som är troende måste själva uthålligt och tålmodigt ”markera” var gränserna går för vår frihet att tro. Vi får inte vara rädda. Vi finns dessutom redan överallt. Säg bara nåt litet ord då och då om vad du tror och tänker och känner. Om Jesus. Det räcker långt i kampen. När vi visar att vi är många…

De som Gud gett dig

När Jesus fortsätter sin bön i Joh. 17:2 ber han: ”Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.” Här finns flera hemligheter. En av dem är att du som är i Jesus också har fått människor dig givna. Dina närmaste förstås, men också alla du känner och träffar har blivit dig givna för att du ska älska dem och betjäna dem.

Det här ger oss ett annat perspektiv på evangelisation och tjänst i Guds rike. Det kan vara lätt hänt att du känner pressen på dig att det är du som ska vinna någon människa för Gud. Och visst är det å ena sidan ett samarbete med himmelen där du och jag får vara med på ett hörn. Men här i Jesu bön vänder han på perspektivet – det är Fadern som ger dig människor – för att du ska älska dem och ge dem något av ”evighets-värde”. Det känns oerhört skönt och befriande för en sån som mig.

Jag kan bara vara mig själv – gå omkring och ”så vid alla vatten”. Överlämna växten och tillväxten helt åt Gud. Och bara njuta av skörden på min sådd. Njuta också av människor ”som Gud gett mig”.

Hemligheten

Den kristna hemligheten, eller mysteriet som det också kallas, är världens mest offentliggjorda hemlighet. Ändå förblir det en hemlighet – uppenbarad bara för den som ”hör” vad Anden säger. Bara för den som ”Sonen vill uppenbara honom för”…

En glimt av Hemligheten visar sig när Jesus ber sin ”avskedsbön” i Johannes 17. De allra första orden faller så: ´Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig.´ Precis här hör jag ett eko från den urgamla profetian i Jes 60 ´Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och HERRENS härlighet går upp över dig´.

Detta är också Kroppens hemlighet, d v s Kyrkans, d v s den över hela världen utspridda gruppen av troende människor som tillsammans utgör ”Kristi kropp” på jorden idag. Vi är i Honom och Han är i oss. Den hemliga, mystiska föreningen mellan mänskligt och Gudomligt. När vi har tillit till denna hemlighet – blir det också vår styrka i vilka stormar och turbulenta tider som helst…

Fler kristna skolor i Sverige

Det behövs verkligen många fler friskolor på kristen grund i Sverige. Det blåser en viss motvind i våra dagar. – Men då är det väl bara att kryssa, säger jag som en gång ägde en optimistjolle. Behovet av det som en kristen skola kan ge – trygghet, nyfikenhet, sunda värderingar och allsidiga kunskaper – är enormt. Vi har en ansökan om ytterligare en kristen skola inne hos Skolinspektionen – vi hoppas den går igenom, även om en kommunal majoritet i utbildningsnämnden tycker att det inte passar. Skriver på kompletteringen av den ansökan i dessa dagar. Önska mig lycka till – från ditt hjärta.

Rädda världen från corona

Coronaviruset sprider sig över världen och skapar mycket stor fruktan. Så nu behöver världen räddas både från själva viruset och den rädsla för död och lidande som följer i dess spår. Rädslan följer förresten inte bara, utan springer ofta fortare än själva viruset.

Nu, som alltid, får vi ta vår tillflykt till Gud och Hans underbara rike. Hoppet och tilliten växer – så att vi kan agera med vishet i allt. Det är lätt hänt att fruktan försnävar våra sinnen så att vi hamnar utanför visheten. Tvätta händerna, håll avstånd, var hemma om du är sjuk… Och skicka en bön till Fader Vår – som är i himmelen… Gör din sak klar med Gud så att du är redo om döden kommer och inte behöver vara rädd för den. Men be att du och dina vänner överlever. Så får vi se hur många bönesvar vi får. För min del är jag säker på att det blir väldigt många.

Jag är väldigt glad för att vi bor i Sverige som i det här läget har myndigheter och regering som framstår som vettiga – och siktar in sig på att dämpa spridningen, skydda riskgrupper och att de flesta snart är immuna. Skönt att vi inte har behövt stänga våra grundskolor. Väldigt många är hemma både från skolor och förskolor. Jag tror att vi går stärkta genom det här, faktiskt. Fast kanske inte jättesnabbt…

Genom Guds rike förändras karaktären hos människorna; så att de blir visare, modigare och tänker mer på andra än sig själv. På det sättet räddas världen också i denna Corona-tid. Snart är vi igenom och ute på andra sidan, vänner!

Sammanfattning av Rädda Världen

Jag skriver som du vet. Lägger ut ett utkast till framsida och baksida här. För att få kommentarer från dig. Innan det går till tryck.

Framsida: Rädda Världen – en bok om ursprunglig karaktär, dynamisk kapacitet och hängiven, överlåten betjäning

Baksida: Världen befinner sig i kaos samtidigt som mycket av skönhet och godhet finns kvar. Ord från kristen tro, hopp och kärlek bildar mönster i världen och ger ständigt ny kraft som räddar hela nationer och världsdelar ifrån kaos och krig – och skapar frid, fred och välfärd.

Kärleken och hennes döttrar räddar karaktären. Hoppets kraftfulla imaginationer lyfter kapaciteten.  Tron pekar ut riktningen för världens räddning: tjänst, inte makt.

Våra egna personligheter ger oss vägledning när det gäller hur vi bäst betjänar. Vi är alla kallade till tjänst i enlighet med hur vi är funtade (skapade).

Vi kan alla se ett mönster även när det gäller betjäning av mänskligheten. Fem grundläggande former av passion och betjäning. Vi vill tala om betjäningsteknik istället för härskarteknik.

Så kan vi gå med iver ut till de områden där det passar att vi betjänar; där vi får ägna våra liv åt att världen ska bli en bättre plats i smått och stort – och människor räddas både för tiden och evigheten. Uppfyllda av himmelsk karaktär, gudomlig kapacitet och ödmjuk betjäningsvilja vill vi inget hellre än att både komma igång, vara igång och dessutom fullborda vårt lopp.

Det finns miljarder scener/fält för dig och mig att spela/betjäna på. För att göra det begripligt vill vi sammanfatta dem i enbart sju för att du också måste förstå: Det finns mycket mer än en scen för dig!

Nu, käre världsmedborgare, är det dags att springa! Håll kursen! Håll diskursen och håll i betjäningen av dina medmänniskor – tills du trillar av pinn!

Världen kan bli bättre – världen kan bli räddad!

Jag skriver på en bok som kommer att handla om hur världen blir en bättre plats. Och hur världen blir hjälpt.

En bok om ursprunglig karaktär, dynamisk kapacitet och hängiven betjäning. Världen befinner sig i kaos, men mycket av ursprunglig skönhet finns kvar. Ord från kristen tro, hopp och kärlek bildar ett mönster i världen – och ger en ny kraft i världen – som räddar den ur kaos.

Kärleken och alla hennes systrar räddar karaktären. Hoppets imaginationer lyfter kapaciteten till oanade nivåer. Föredömet från Jesus och många andra i hans följe pekar ut riktningen för världens räddning: tjänst, betjäning – inte makt eller härskarvilja.

Det är dags för oss alla – hur vi än är människor – att resa oss upp och låta ”goda gärningar lysa” igenom våra liv idag. Så blir världen hjälpt. På miljoner praktiska sätt.

Mitt allra första tips till dig är att verkligen ”ta rygg” på Jesus, ta honom till dig, ta emot honom – lev ”i Honom” som det heter… Full försoning, förlåtelse och förening! ?❣️?